spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer
  topbar   spacer
header spacer
logo-right spacer
   

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Centrum voor muziek Roosendaal

 1. De tarieven gelden voor de duur van het hele schooljaar.

 2. Inschrijving voor een cursus verplicht tot betaling van het cursusgeld voor het hele schooljaar. Inschrijving tijdens het lopende schooljaar verplicht tot betaling van het evenredige gedeelte daarvan, waarbij het schooljaar wordt vastgesteld op 40 lesweken. Inschrijving voor een korte cursus verplicht tot betaling van de hele cursus.

 3. Er vindt géén restitutie van cursusgelden plaats, tenzij daartoe een schriftelijk verzoek wordt gedaan, én er sprake is van langdurige ziekte (blijkens medische indicatie) of verhuizing (blijkens het GBA) buiten een straal van 10 km van Roosendaal. Tevens wordt er een opzegtermijn in acht genomen van 13 weken, waarin geen les wordt gegeven. De restitutie bedraagt nooit meer dan 27/40 deel van het jaarlijkse cursusgeld. Restitutie van cursusgelden voor korte cursussen is niet mogelijk.

 4. In geval van niet tijdige betaling van het cursusgeld zijn de kosten, verbonden aan de invordering ervan, voor rekening van de betalingsplichtige.

 5. Bij geheel of gedeeltelijk openstaande rekeningen over voorgaande schooljaren worden leerlingen niet geplaatst.

 6. Restitutie of reductie van het cursusgeld kan plaatsvinden, indien minimaal 10% van de lessen in een schooljaar wegens afwezigheid van de docent(e) niet is doorgegaan. Tot deze 10% is het risico voor de cursisten, boven dit percentage worden de lessen die zijn uitgevallen, volledig vergoed.
 7. De inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. 
  Gedurende het schooljaar zullen wijzigingen zoveel mogelijk vermeden worden.

 8. Bij voortzetting van de lessen moet de inschrijving ieder jaar herhaald worden.

 9. De vereniging van docenten of de individuele docent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, gereedschappen, materialen, werkstukken en vervoermiddelen) van gebruikers in of nabij het gebouw van het Centrum voor muziek.
  spacer
 

contactavdisclaimernwsbrf

facebook  twitter

spacer